Introduktion

Vi behandlar personuppgifter i samband med våra tjänster. Vi kan ha fått denna information från dig, till exempel via vår hemsida, e-post eller telefon. Dessutom kan vi erhålla dina personuppgifter i samband med våra tjänster genom tredje part (till exempel din arbetsgivare). Med denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar dessa personuppgifter.

Personuppgifter som ska behandlas

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på den exakta tjänsten och omständigheterna. Detta gäller vanligtvis följande information:

 

Namn och adressuppgifter;

Funktionskontakter;

Födelsedatum och plats;

Sex;

Kontaktuppgifter (e-postadresser, telefonnummer) samt namn och befattning på kontaktpersoner;

kopia av identitetshandlingar;

Passfoto (endast om det är absolut nödvändigt! Till exempel för personalakt);s

Ålder;

Lön och andra uppgifter som krävs för skattedeklarationer, löneberäkningar etc.;

Äktenskapsstatus, uppgifter om partner och ev. information om barn; i den utsträckning det är nödvändigt för till exempel skattedeklarationer);

Information om dina aktiviteter på vår webbplats, IP-adress, webbläsare och enhetstyp

Ändamål och grunder för bearbetning

 

I ett antal fall behandlar vi personuppgifterna för att uppfylla en rättslig skyldighet, men vi brukar göra detta för att kunna implementera våra tjänster. Vissa uppgifter registreras av praktiska skäl eller effektivitetsskäl, som vi antar också ligger i ditt intresse, såsom:

Kommunikation och tillhandahållande av information;

Att kunna tillhandahålla våra tjänster så effektivt som möjligt;

Förbättra våra tjänster;

Rent konkret innebär ovanstående också att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skicka dig reklammaterial eller meddelanden om våra tjänster, om vi tror att detta kan vara av intresse för dig. Vi kan också kontakta dig för att begära feedback om tjänster som tillhandahålls av oss eller för marknads- eller andra forskningsändamål.

I vissa fall kan det vara så att vi vill behandla personuppgifter av andra skäl än de som nämns ovan och att vi kommer att be dig om ett uttryckligt tillstånd för detta. Om vi någon gång vill behandla personuppgifter som vi får behandla på grundval av ditt tillstånd för andra eller flera ändamål kommer vi först att be dig om tillåtelse för detta.

Slutligen kan vi också använda dina personuppgifter för att skydda våra rättigheter eller egendom och våra användares och, om nödvändigt, för att följa rättsliga förfaranden.

Tillhandahållande till tredje part

I samband med våra tjänster kan vi använda tjänster från tredje part, till exempel om dessa tredje parter har specialistkunskaper eller resurser som vi inte har internt. Det kan vara så kallade personuppgiftsbiträden eller underhandläggare, som kommer att behandla personuppgifterna utifrån ditt exakta uppdrag. Andra tredje parter som, även om det strängt taget inte är en behandlare av personuppgifterna, men som har eller kan ha tillgång till dem, är till exempel vår systemadministratör, leverantörer eller värdparter av onlineprogramvara, eller rådgivare vars råd vi få angående ditt uppdrag. Om att engagera tredje parter innebär att de har tillgång till personuppgifterna eller att de registrerar och/eller på annat sätt behandlar, kommer vi att (skriftligt) komma överens med dessa tredje parter om att de kommer att följa alla skyldigheter enligt GDPR. Vi kommer givetvis endast att engagera tredje parter som vi kan och kan anta är pålitliga parter som hanterar personuppgifter adekvat och som kan och kommer att följa GDPR. Detta innebär bland annat att dessa tredje parter endast får behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål.

Det är naturligtvis också möjligt att vi måste lämna ut dina personuppgifter till tredje part i samband med en rättslig skyldighet.

Under inga omständigheter kommer vi att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part för kommersiella eller välgörande ändamål utan ditt uttryckliga tillstånd.

Lagringsperioder

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som är användbart för det ändamål för vilket de lämnades (se stycket

 

Ändamål och grunder för bearbetning

Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att uppnå de relevanta målen. Vissa uppgifter måste sparas längre (vanligtvis 7 år), eftersom vi måste följa lagliga lagringskrav (till exempel den skattemässiga lagringsskyldigheten) eller i samband med föreskrifter från vår yrkesorganisation.

säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för skydd av personuppgifter i den mån dessa rimligen kan förväntas av oss, med hänsyn tagen till intresset som ska skyddas, den senaste tekniken och kostnaderna för relevanta säkerhetsåtgärder.

Vi ålägger våra anställda och alla tredje parter som nödvändigtvis har tillgång till personuppgifterna att upprätthålla konfidentialitet. Vi säkerställer också att våra anställda har fått korrekta och fullständiga instruktioner om hur de ska hantera personuppgifter och att de är tillräckligt insatta i GDPR:s ansvar och skyldigheter. Om du skulle uppskatta detta informerar vi dig gärna ytterligare om hur vi har utformat skyddet av personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att inspektera, korrigera eller radera de personuppgifter vi har om dig (såvida detta naturligtvis inte strider mot eventuella juridiska skyldigheter). Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter (eller delar av dem) av oss eller av någon av våra behandlare. Du har även rätt att få de uppgifter du lämnat överförda av oss till dig själv eller direkt till annan part om du så önskar.

 

Incidenter som involverar personuppgifter

Om det inträffar en incident (ett så kallat dataintrång) angående de aktuella personuppgifterna kommer vi utan dröjsmål, om det inte finns allvarliga skäl, att informera dig om det finns en konkret chans till negativa konsekvenser för din integritet och förverkligandet av det. Vi strävar efter att göra detta inom 48 timmar efter att vi har upptäckt detta dataintrång eller har blivit informerade om det av våra (under)behandlare.

Klagomål

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Om detta inte leder till ett tillfredsställande resultat har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten; tillsynsmyndigheten på integritetsområdet.

 

Behandling inom EES

Vi kommer endast att behandla personuppgifterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida du inte skriftligen avtalar annat med oss. Ett undantag från detta är situationer där vi vill kartlägga kontaktögonblick via vår hemsida och/eller sidor på sociala medier (som Facebook och LinkedIn). Tänk till exempel på antal besökare och efterfrågade webbsidor. Dina uppgifter kommer att lagras av tredje part utanför EU när du använder Google Analytics, LinkedIn eller Facebook. Dessa parter är ”EU-US Privacy Shield”-certifierade, så att de måste följa europeiska integritetsbestämmelser. Detta gäller för övrigt bara ett begränsat antal känsliga personuppgifter, i synnerhet din IP-adress.

 

Tillägg

Utan tvekan kommer vår integritetspolicy att ändras från tid till annan. Den senaste versionen av sekretesspolicyn är logiskt sett den tillämpliga versionen och kan hittas på vår webbplats.

Till sist

Vi hoppas att denna integritetspolicy har gett dig en tydlig bild av vår integritetspolicy. Men om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen meddela oss det. Kontaktpunkt för integritetsaspekter på vår organisation info@mid92itsolutions.nl

 

 

Användningen av cookies

Webbplatsen MiD92 IT-lösningar använder cookies. En cookie är en enkel liten fil som skickas tillsammans med sidor från denna webbplats och lagras av din webbläsare på hårddisken på din dator, mobiltelefon, smartklocka eller surfplatta. Informationen som lagras däri kan skickas tillbaka till våra servrar vid ett efterföljande besök.

Användningen av cookies är av stor betydelse för att vår webbplats ska fungera korrekt, men cookies som du inte direkt ser effekten av är också mycket viktiga. Tack vare besökarnas (anonyma) input kan vi förbättra användningen av webbplatsen och göra den mer användarvänlig.

Samtycke till användningen av cookies

Ditt tillstånd krävs för användning av vissa cookies. Det gör vi med hjälp av en så kallad cookie-banner.

Typen av cookies som används och deras syften

MiD92 IT-lösningar använder följande typer av cookies:

Funktionella och nödvändiga cookies

Dessa cookies hjälper till att göra en webbplats mer användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Du har rätt att få tillgång till, rätta, begränsa och radera dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter och rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@mid92itsolutions.nl. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig på lämpligt sätt. När det gäller att komma åt dina personuppgifter kopplade till en cookie ber vi dig att skicka en kopia av den aktuella cookien. Du hittar detta i inställningarna för din webbläsare.

Blockera och radera cookies

Du kan enkelt blockera och radera cookies själv när som helst via din webbläsare. Du kan också ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du får ett meddelande när en cookie placeras. Du kan också ange att vissa cookies kanske inte placeras. Se hjälpfunktionen i din webbläsare för detta alternativ. Om du tar bort cookien i din webbläsare kan detta påverka den trevliga användningen av denna webbplats.

Tänk på att om du inte vill ha cookies kan vi inte längre garantera att vår webbplats fungerar korrekt. Det är möjligt att vissa funktioner på webbplatsen går förlorade eller att du inte längre kan besöka webbplatsen alls.

Hur du kan justera dina inställningar skiljer sig åt mellan olika webbläsare. Vid behov, konsultera hjälpfunktionen i din webbläsare.

Ny utveckling och oförutsedda cookies

Texterna på våra webbplatser kan justeras när som helst på grund av kontinuerlig utveckling. Detta gäller även vårt cookie-uttalande. Läs därför detta uttalande regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Det är också möjligt att cookies placeras via våra webbplatser av andra, vilket vi inte alltid är medvetna om. Stöter du på oförutsedda cookies på vår webbplats som du inte kan hitta i vår banner? Låt oss veta via info@mid92itsolutions.nl

Du kan också kontakta den tredje parten direkt och fråga vilka cookies de placerar, vad orsaken är, vad cookiens livslängd är och hur de har garanterat din integritet.

Slutanteckningar

Vi kommer att behöva justera dessa uttalanden då och då, till exempel när vi justerar vår webbplats eller ändrar reglerna för cookies.

Om du har några frågor och/eller kommentarer, vänligen kontakta oss på info@mid92itsolutions.nl